RSS

บทที่1 บทนำ

บทที่บทนำ

1.1  แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญคนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการเรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆไว้รองรับการเข้าถึงนั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก   ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบันทำให้ทุกคนทุกสังคมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารและการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ  จากยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนำเสนอข้อมูลทางเดียว ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้นเน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลกปัจจุบัน Social Network Website ต่างๆก็มีการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือการสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ในปัจจุบันถุงพลาสติกมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนเมืองและในชนบททำให้เกิดปัญหาขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และยังส่งผลเสียทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน คณะผู้จัดทำจึงคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำถุงพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นรูปทรงให้สวยงาม ให้มีคุณค่าทางศิลปะ ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการประดับตกแต่งซึ่งเป็นการใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เป็นการส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่เกี่ยวกับดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้และวิธีการทำแก่ผู้สนใจศึกษาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

– เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpressเรื่อง ดอกไม้จาก   ถุงพลาสติกเหลือใช้

– เพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีการทำดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้

– เพื่อเผยแพร่วิธีการทำดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้ผ่าน  WebBlog ด้วยเว็บไซต์  Wordpress

-เพื่อลดปัญหาขยะในโรงเรียน     

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

– จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpress เรื่องดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้

– วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อกคือwww.wordpress.com

เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่น http://www.facebook.com ,www.google.com

โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพเช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpressเรื่อง ดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้

1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง ดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้

1.4.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากWordpressได้ด้วยตนเองและนำมา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้               ของตนเองมากยิ่งขึ้น

1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็น เครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้

1.4.5 ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: